Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

18. 6. Milan

Zítra: Leoš
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace > Ověření podpisu a listiny

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Od 1.1.2006 nabyl účinnosti nový zákon č. 21/20005 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Vidimací se ověřuje, že podpis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost a ani pravdivost údajů uvedených nalistině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném jazyce ne českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li v úředně ověřeném  překladu do jazyka českého,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit věrohodnost listiny,
 • jestliže se vidimovaná listina doslova neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. 

Fyzická osoba žádající provedení vidimace nebo legalizace předloží k prokázání své totožnosti platný

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osbu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jd-li o osobu, které byl azyl udělen,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osbu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Vidimace a legalizace se provádí v úředních hodinách, v naléhavých případech mimo úřední hodiny  v předem dohodnutém termínu pondělí - pátek.

Správní poplatky

 • za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30,- Kč
 • za legalizaci každého podpisu na listině 30,- Kč