Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace > Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci podle zvláštního zákona a je uiznačen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Místem trvalého pobytu občana České republiky v době jeho narození je místo trvalého pobytu matky.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu může provést:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
 • zákonný zástupce za občana, jeho způsobilost k právním úonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadě,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas,
 • občan po nabytí státního občanství ĆR předkládá doklad o nabytí státního občanství,

dále předkládá

 • doklad opravňující užívat byt nebo dům, např. nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitost,
 • pokud byt nebo dům užívá na základě souhlasu oprávněné osoby předkládá úředně ověřený písemný souhlas této osoby.

Úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že osoba oprávněná potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny. Za osobu oprávněnou se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklada o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

V případě, že se občan rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, např. z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana za předpokladu splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Splnění podmínek je kumulativní, tzn. musí být splněny obě současně. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Správní poplatky:

 • ohlášení změny trvalého pobytu  50,- Kč

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.